Gymnastiek

Trimmen

Volleybal

Wandelen

 

Contributie en nieuwe leden

Gym:

- Gym peuters, kleuters en jongens € 80,00

- Basiscontributie jeugd vanaf groep 3 basisschool € 85,00

- Selectie (exclusief KNGU wedstrijdgelden) € 135,00

- Damesgym € 100,00

- Gymnastiek met Fysiotherapie € 110,00

- Sport en spel € 85,00

Volley:

- Competitie senioren € 185,00

- Recreanten € 100,00

Nieuwe leden krijgen 2 proeflessen aangeboden. Hierna wordt men lid van de vereniging.

Middels het aanmeldingsformulier (te verkrijgen via de leiding) worden de persoonlijke gegevens in de administratie opgenomen.

Voor de goede orde delen wij u mee dat bovengenoemde bedragen gebaseerd zijn op een contributiejaar. Dit contributiejaar loopt van september tot en met juni van ieder seizoen.

Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie in rekening gebracht.

Indien u of uw kind na september lid wordt van onze vereniging kunt u deze berekening toepassen: het genoemde contributiebedrag delen door 10 maanden (= maandbedrag).

Dit maandbedrag vermenigvuldigen met het resterende aantal maanden.

Onze vereniging int de contributie via automatische incasso.

Via de leiding ontvangt u hiervoor een formulier waarbij u kunt kiezen voor een halfjaarlijkse of jaarlijkse incasso.

Alle formulieren zijn in de gymzaal aanwezig. Mochten er vragen zijn omtrent de

contributies of automatische incasso, dan kan info ingewonnen worden bij Trees te Kaat, tel. 684392. Uiteraard is de leiding bereid je wegwijs te maken.

Het rekeningnummer van Wilskracht is NL56RABO 0157211797.